Tıp Fakültesi

Eğitim ve Öğretim

“Bilgi düzeyi yüksek, araştırma ve uygulamalarında ileri teknoloji ve bilişimi etkin şekilde kullanan öğretim üyeleri ile erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik özelliklerine sahip hekimler yetiştirmek, bilime katkı sağlayan araştırmalar yapmak ve kalitede sürekliliği hedefleyen, eğitime odaklanan, kâr amacı olmayan bir sağlık hizmeti sunmak” misyonu ve “Eğitimde model alınan, bilime yön veren, tarihi birikimi ile insani değerleri önemseyen, lider tıp fakültesi olmak” vizyonu ile tıp eğitimimiz 2014 de yayınlanan Ulusal Çekirdek Eğitim Programına ilave yetkinliklerle oluşturulmuş, özgün Bezmiâlem Çekirdek Eğitim Müfredatı çerçevesinde yürütülmektedir.

Fakültemizin eğitimi, sarmal olarak adlandırılan dönemlerden oluşmaktadır. 1. Sarmalda tıp eğitimine temel oluşturacak temel dersler verilir, yaklaşık 3 aylık eğitim dönemini kapsar. 2. Sarmal süresi yaklaşık 1 yıldır ve tüm sistemlerin normal yapısı anlatılır. 3. Sarmalda ise tüm sistemlerin anormal durumları ve hastalıkları anlatılır, süresi 1.5 yıldır. 4. Sarmal klinik eğitimidir. Eğitimin ilk 3 sarmalında teorik derslerin yanısıra mesleki beceri laboratuvarlarında maketler üzerinde pratik eğitimler, öğrencilerin eğitime aktif olarak katıldıkları probleme dayalı öğretim oturumları uygulanmaktadır. Klinik sarmalda stajlar başlamaktadır. Farklı staj gruplarında önce teorik dersler verilmekte daha sonra ilgili bölümlerde öğretim üyeleri eşliğinde hasta başında eğitimler yapılmaktadır. Klinik dönemlerde öğrenciler, aktif olarak eğitime katılacakları, olgu temelli değerlendirme şeklinde pratik uygulamalar yapma şansı yakalarlar.

Öğrenci Merkezli Eğitim

Fakültemizde eğitimlerin her dönemi mikroskobi laboratuvarı, anatomi diseksiyon laboratuvarı ve mesleki beceri laboratuvarları ile desteklenmektedir. Her dönemde 2 kez yapılan PDÖ eğitimleri ile öğrencilerin aktif olarak eğitime katılımları sağlanmaktadır. Eğitim dönemlerinde öğrenciler öğrendiklerini kurumiçi ve kurumdışındaki toplantılarda sunarak yetkinlik kazanmaya devam ederler.

Çıktı Odaklı Eğitim

Tıp eğitiminde bilgi yükü çok büyüktür. Aşırı ve gereksiz bilgi, öğrencileri ezberciliğe itmekte, eğitimin analiz ve sentez düzeylerine ulaşmasına engel olabilmektedir. Bu nedenle Bezmiâlem tıp eğitiminde konular ve düzeyleri yetkinlik derecesine göre başlangıçta planlanmış, konuların yatay ve dikey entegrasyonları anlamlandırılarak planlanmıştır.

Bilimsel Odaklılık Eğitim

Fakültemizde öğrencilerimize bilim insanı yetkinliği kazandırılmaktadır. Bu amaçla Johns Hopkins Üniversitesi ile kapsamlı müfredat ortaklığı anlaşması yapılmıştır. Öğrencilerin bilimsel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak, bilimsellik komitesi Jonhs Hopkins üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte yürütülmektedir. Bir buçuk yıl sürecek bilimsellik komitesi sonunda her öğrencimiz bilimsel araştırma yapma ve sunma yetinliği kazanmaktadır. Ayrıca başarılı öğrencilerimiz, son yıl Johns Hopkins Üniversitesi’nde staj imkânı bulacaklardır.

Temel Yetkinlikler Eğitimi

Tıp eğitimi sonunda, öğrencilerimize tıp eğitimi konuları dışında temel yetkinlikler eğitimi verilmektedir. Tüm öğrencilerimize yöneticilik, iletişim, sağlık koruyuculuğu, ekip üyesi olma, bilimsel düşünme, değerler ve sorumluluk sahibi olma yetkinliği kazandırılmaktadır.

OSCE ve Beceri Laboratuvarı

Bezmiâlem müfredatının amacı öğrencilerimizi, mezun olduklarında genç bir tıp doktoru olarak görevlerini yerine getirmek için onları eğitmektir. Bu bakış açısından yola çıkarak klinik problemler etrafında yapılandırılmış sonuca dayalı bir yaklaşımı benimseyen bir program tanımladık. Eğitim programı 6 yıllık bir seviyeye bölündü ve sarmal müfredat programı oluşturuldu. Bu eğitimde yatay ve dikey programlar sağlandı. Kapsamlı semptomlar ve durumlar, Çekirdek hastalıkları/Klinik problemler, temel tıbbi uygulamalar, Temel Tıp Bilimi, Ünite ve Ders listeleri, Staj grupları gibi verilerden hareketle uygun staj eğitimi olan Kurumsal Çekirdek Programı oluşturuldu. Bunun yanı sıra öğrenci klinikleri ve OSCE Sınav Merkezi, yetenek laboratuvarları olarak geliştirildi ve elektronik sınav için yazılım hizmeti satın alındı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan ilk en kapsamlı OSCE ve Beceri Laboratuvarı, Türkiye’de eğitime yenilikçi bir ruh katarak, temel ve ileri düzey beceri eğitimlerinin bilişsel bilgi düzeyi ile beraber yükselmesini sağlayacaktır. Becerilerin sınıf ortamından gerçek durumlara transferi cesaretlendirilirken, doğru uygulamalar ve tekrar hatırlama oranı ile yeterlilik düzeyi yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Böylece eğitim programının ve mezunlarının nitelik artışı hedeflenmektedir. Eğitmenler ise bu en kapsamlı OSCE ve Beceri Laboratuvarlarında kullanılan eğitimlerle, öğrencilerinin eğitim ve değerlendirmelerine aktif olarak katılabilme, alandaki gelişmeleri öğrenme ve uygulayabilme fırsatı bulabilmektedirler.

Tıp Eğitimi Akreditasyonu

Akreditasyon sürecine kabul alan Tıp Fakültemiz, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAP) ile Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafınca yapılan bilgilendirme toplantısının ilkini gerçekleştirmiştir.
Uzun bir süreç olan akreditasyon süreci tıp fakültelerindeki eğitimin daha standardize olması için ve kaliteli eğitim vermek adına gerekli bir basamaktır. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüten tıp fakültemiz eğitiminin niteliğini her geçen gün artırarak yoluna devam etmektedir.

Ana Bilim Dalları

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

• Anatomi Anabilim Dalı
• Biyofizik Anabilim Dalı
• Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
• Deontoloji Anabilim Dalı
• Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
• Fizyoloji Anabilim Dalı
• Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
• Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
• Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
• Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
• Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

• Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
• Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
• Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
• Genel Cerrahi Anabilim Dalı
• Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
• Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
• Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
• Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
• Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
• Üroloji Anabilim Dalı
• Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
• Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

• Adli Tıp Anabilim Dalı
• Acil Tıp Anabilim Dalı
• Aile Hekimliği Anabilim Dalı
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
• Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
• Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
• Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
• Halk Sağlığı Anabilim Dalı
• İç Hastalıkları Anabilim Dalı
• Kardiyoloji Anabilim Dalı
• Nöroloji Anabilim Dalı
• Nükleer Tıp Anabilim Dalı
• Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
• Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
• Radyoloji Anabilim Dalı
• Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
• Spor Hekimliği Anabilim Dalı

İş İmkânları

Pratisyen hekimler, aile ve toplum sağlığı merkezleri, acil servisler, diyaliz merkezleri, 112 acil yardım istasyonları, kurum ve iş yeri hekimliklerinde hekim ve yönetici olarak çalışabildikleri gibi uzman oldukları takdirde kamu ve özel hastanelerde çalışabilirler veya muayenehane açabilirler.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”