Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, mesleki bilgilerini güvenli ve yetkin bir şekilde uygulama becerisine sahip, iletişim gücünü etkin bir biçimde kullanabilen, geleneksel ve çağdaş bilgi açısından donanımlı yardımcı sağlık personelleri yetiştirmek amacıyla 2013-2014 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

İki yıllık önlisans öğreniminin ilk yılında temel konularda dersler alan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitimlerinin ikinci yılında ağırlıklı olarak uzmanlık alanlarına yönelirler.

Meslek Yüksekokulu mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin ilgili lisans programlarında eğitimlerine devam etme şansına sahiptirler.

Programlarımız

• Ağız ve Diş Sağlığı Programı
• Anestezi Programı
• Ameliyathane Hizmetleri
• Eczane Hizmetleri Programı
• İlk ve Acil Yardım Programı
• Radyoterapi Programı
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
• Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
• Ortopedik Protez ve Ortez Programı
• Optisyenlik Programı
• Elektronörofizyoloji Programı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı: Uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın elemanlar yetiştirmektir. Programın Amacı; Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli mezunlar yetiştirilmesidir. “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Anestezi Programı

Anestezi Programı: Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelleri yetiştirmektedir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Anestezi programı mezunları, ameliyat ortamı hazırlanmış ve onayı alınmış tüm kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bu bölümü bitirenler acil müdahale konusundaki becerileri nedeniyle acil servis ve yoğun bakımlarda da görevlendirilebilirler.

Eczane Hizmetleri Programı

Eczane Hizmetleri Programı: Eczacı gözetiminde ilaç hazırlayan ve ilacın hastaya teslim edilmesinde eczacılara yardımcı olan sağlık görevlilerini yetiştirmektedir. Eczane Hizmetleri Programı mezunları, serbest eczaneler ve hastane eczanelerinde, ilaç depoları, ilaç firmalarında eğitimli yardımcı eleman olarak görev alabilirler. İlaç sektörünün tüm aşamalarında yoğun ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri düzeyi yüksek eğitimli yardımcı eleman sıkıntısına çözüm olacaklardır.

İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı: Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu programın mezunları başta acil servisler olmak üzere ambulanslarda görev alırlar. Ayrıca yoğun bakımlarda da istihdam edilebilirler.

Radyoterapi Programı

Radyoterapi Programı: Kanser hastalarının tedavisinde onkoloji uzmanı hekimin yardımcısı olarak çalışacak teknik elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.. Radyoterapi teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker, hastanelerin onkoloji servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur. Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel sağlık kuruluşlarının onkoloji kliniklerinde görev alabilirler. YGS-1 puan türünde öğrenci kabul edilir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı: Program kapsamında hastaları hazırlayarak, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mamografi, ultrasonografi, PET-BT, PET-MR gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. ‘‘Tıbbi Görüntüleme Teknikeri’’ unvanı kazanan mezunlar, üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ile özel sektöre ait Radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı: Tıbbi laboratuvar alanı ile ilgili bilgi ve prensipleri kazanmış, kazandığı bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel değerleri ve bilimsel gelişmeleri takip eden, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, iletişim ve sorun çözme yeteneği gelişmiş teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin yöntemleri kullanabilen, hastalığın tanı, takip ve tedavisinde hekime ve hastaya yardımcı olma konusunda güvenilir sonuçlar verebilen meslek elemanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayi işletmeleri ile tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı: Sağlık kuruluşlarında, sekreterya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen ve arşivleyebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunlar, Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans hizmeti veren şirketlerde görev alabilirler.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı: Patoloji uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personellerin yetiştirmesi hedeflenmektedir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere patoloji laboratuvarlarında kesit alma, döküm, boyama, moleküler patoloji çalışmalarının teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, patoloji laboratuvarlarında kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Mezunlar, Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde çalışabilirler.

Ortopedik Protez ve Ortez Programı

Ortopedik Protez ve Ortez: Protez ve Ortez atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler. Suni uzuv protezleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde Ortopedik Protez ve Ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihtiyaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Optisyenlik Programı

Optisyenlik: Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için Göz Hastalıkları Uzman Doktor tarafından önerilmiş olan optik gereçlerinin kişiye özel olarak hazırlanması ve uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş sağlık teknikerlerini ülkemize kazandırmaktır. Optisyenlik Programı ile optik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilerek uygulayabilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemlere çözüm bularak ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen teknik elemanların yetişmesi sağlanmaktadır.

Elektronörofizyoloji Programı

Elektronörofizyoloji: Nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedirler. Elektronörofizyoloji teknikerinin görevi, Elektroensefalografi (EEG) çekmek, basit sinir ileti çalışmaları (EMG çekimi) yapmak, beyin sapı uyarılma, görsel uyarılma potansiyellerini analiz etmek ve polisomnografi cihazlarını kullanmaktır.

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asiste sağlayabilecek ve sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik donanıma tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirilen bu programımız da mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri unvanı kazanarak özel, üniversite ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”