Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemizin bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ile Beslenme ve Diyetetik Bölümleri bulunmaktadır.


Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ‘‘Yükseköğretime Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’’ sınavlarında aldıkları MF-3 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Lisans düzeyinde bu eğitim 4 yıl sürmekte olup bölüm mezunları ‘Diyetisyen’ ünvanını almaktadırlar. Öğrenciler, Üniversitemiz bünyesinde bulunan modern laboratuvarlarda uygulama yapma ve klinik uygulamalarını Üniversitemiz Hastanesinde gerçekleştirme şansına sahiptirler.

Bölümün amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesini, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, hastalıkların tedavisi açısından denetimli diyet uygulamalarıyla, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bireye ve toplum sağlığına odaklanan bir sorumluluk anlayışıyla yetişmiş insan gücü desteğiyle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı esas almak ve tüm bunlarla ülkemizde toplumsal sağlık düzeyinin geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

İş İmkânları

Ayrıca, toplumsal ve bireysel mutluluğu esas alan çeşitli merkezlerde özel beslenme ve diyet danışmanlığı ve sporcu danışmanlığı yapabilmektedirler. Görsel ve yazılı basında, Radyo/ TV’lerdeki beslenme ile ilgili programların hazırlanmasında ve yürütülmesinde, sözlü veya yazılı bilimsel destekle ve ilkeli bir anlayışla görev alabilmektedirler. Bütün bunlara ek olarak, akademik alanda da eğitim ve araştırma kurumlarında aktif hizmet verebilmektedirler.

Diyetisyenlerin yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans, doktora programlarına katılarak mezuniyet sonrası akademik çalışma ve kariyer yapmaları da mümkündür.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde lisans eğitimi 4 yıldır. Eğitimin birinci yılında temel bilimler, ikinci yılında klinik bilimler ve mesleki temel dersler, üçüncü yılında tümüyle uygulamalı mesleki dersler yer almakta, dördüncü yılında ise daha çok kliniklerde uygulamalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz gerek klinik çalışmaları gerekse yaz stajlarını üniversitemiz hastanesinde yapabilme şansına sahiptirler. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün amacı öğrenme ve kendini yenileme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, çağdaş ve topluma yararlı öğrenciler yetiştirmektir.

İş İmkânları

Fizyoterapist olarak mezun olan öğrencilerimiz, çok çeşitli alanlarda iş bulabilme imkânına sahiptir. Mezunlarımızın mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, spor kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar, özel dal merkezleri, özel eğitim merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekler yer almaktadır.

Mezun olan meslektaşlarımız, mezuniyet sonrası yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans, doktora programlarına katılarak akademik çalışma yapma olanaklarına da sahiptir.


Hemşirelik Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Hemşirelerin; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık durumunda bakım, tedavi ve rehabilitasyonda kapsamlı hemşirelik bakımını uygulama, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, hasta hakları savunucusu olmayı içeren profesyonel rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Dört yıllık lisans hemşirelik eğitim programı; kanıta dayalı, sağlıklı birey/hasta merkezli, kaliteli bakım veren ve multi disiplinler ekip anlayışına önem veren, bilgi ve beceri düzeyi yüksek hemşire mezunlar yetiştirecektir.

Kuramsal dersleri, laboratuar ve klinik uygulamayı içeren müfredat ders programı; Yüksek Öğretim Kurulu, Türk Hemşireler Derneği ve International Council of Nursing tarafından belirlenen kriterler ve gereklilikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz Fakültemizin yaptığı anlaşmalarla Erasmus programı ve uluslararası işbirliği çerçevesinde eğitimlerinin belli bir dönemini çeşitli Avrupa ülkelerinde sürdürme şansına sahip olabilecekler, böylece Türk sağlık bakım sisteminde farklı gruplara verilen bakımı ve profesyonel uygulamaları geliştirmede kültürel, klinik ve araştırma becerilerini kazanacaktır.

İş İmkânları

Hemşirelik, öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından iş yaşamına en kısa sürede başlayabilecekleri bir bölümdür. Başlıca iş olanakları kamu ve özel hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, okullar, işyeri sağlık birimleri, özel poliklinikler, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, huzurevleri, ilaç firmaları, biyomedikal firmalar, hemşirelik eğitim-araştırma kurumları, yükseklisans ve doktora eğitimini tamamlayan hemşireler akademisyen olarak üniversitelerde çalışabilirler.


Odyoloji Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Odyoloji Bölümü üniversite sınavında MF-3 puan türünde öğrenci almakta olup, dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Odyoloji bölümü mezunlarına ‘‘odyolog’’ unvanı verilmektedir. Odyoloji, göreceli olarak yeni bir sağlık alanı olup, genel anlamda işitme bilimi olarak ifade edilmektedir. Odyologluk, 2011 yılı itibariyle meslek tanımı yapılmış bir branştır. Bu tanıma göre odyologlar, normal işitme ve denge fonksiyonlarıyla ilgilenen, ayrıca denge ve işitme bozukluklarını belirleyen, rehabilite eden ve bu rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak uygun cihazların (işitme cihazlar, koklearimplantlar vs.) seçimini ve uygulamasını yapan meslek uzmanlarıdır.

2012-2013 öğretim yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, diğer ülkelerin odyoloji bölümleri ile ilişki içinde bulunmaktadır. Bölüm, öğrenci değişim programlarını aktif olarak sürdürerek, öğrencilerin evrensel bir vizyona sahip olmasını amaçlar.

İş İmkânları

Odyologlar; hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.


Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, günümüz rekabet ortamında hizmet sunan gerek kamu gerekse özel alandaki sağlık işletme ve kurumlarının ihtiyaç duyduğu orta ve üst düzey profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmektir.

2013-2014 Akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden Sağlık Yönetimi Bölümü global gereksinimlere cevap verebilecek yeterlikteki akademik kadro ve programıyla öğrencilerine en kaliteli eğitim-öğretim imkânını sunmayı hedeflemiştir. Eğitim süresi boyunca, sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması için sağlık politikaları, sağlık sistemleri, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, kalite yönetimi gibi yönetim dersleri verilir.

İş İmkânları

Fakültemizin Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olanlar, giderek büyüyen “sağlık sektörü” bünyesinde ve halkla ilişkili diğer alanlarda çalışma ve kariyer yapma imkânı elde edeceklerdir.

Öncelikle, sağlık kurumlarında “sağlık yöneticisi” veya “sağlık kurumları işletmecisi” unvanı ile iş yaşamına giriş yapılır. Bu unvanla, sağlık kurumlarındaki çeşitli birimlerin ve süreçlerin yürütülmesinde orta ve üst düzeyde sorumluluk üstlenilir.

Bölüm müfredatı sağlık işletmeciliği yanında kamu sağlık yönetimini de kapsadığından, mezunlarımız ilgili uluslararası kuruluşlarda ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev üstlenebilecek donanımı kazanmaktadırlar. Akademik kariyeri tercih eden lisans ve lisansüstü mezunlarımız ülkemizde bulunan çok sayıda üniversitenin eğitim kadrolarını güçlendirmeye adaydır.


Ergoterapi Bölümü

Eğitim ve Öğretim

Ergoterapi, iş ve uğraşı terapisi olarak da adlandırılmaktadır. İngilizce konuşulan ülkelerde “occupational therapy” olarak adlandırılan bu alan ülkemizde nispeten yeni bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapi, fiziksel ve ruhsal sorunları olan ve sosyal uyum sorunları yaşayan kişilerin günlük yaşam ve çalışma becerilerini geliştirmek, desteklemek ve sürdürmek ve sosyal uyumu arttırmak yoluyla yaşama tam olarak katılımlarını hedefleyen bir alandır. Bu hedefe ulaşmak için temel aracı anlamlı uğraşılardır.

Uğraşı seçiminde temel kriter, uğraşının hastanın ilgi alanları ve becerileri ile örtüşmesi ve hastanın ortaya çıkan ürün ve/veya eserde kendine ait ve yaşamına anlam katacak değerler bulmasıdır.

İş İmkânları

Ergoterapistler, psikososyal rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, romatolojik rehabilitasyon, duyu-algı eğitimi, kognitif rehabilitasyon, görme engellilerin rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, günlük yaşam aktiviteleri eğitimi, dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılması, yardımcı teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve eğitimi gibi rehabilitasyon gereksinimi olan birçok alanda çalışabilirler.

Ergoterapinin ülkemizde nispeten yeni bir meslek ve geniş bir çalışma alanına sahip olması nedeniyle, mezunlar günümüz şartlarında kolaylıkla istihdam edilebilmektedirler. 2023 yılı için hedeflenen gerekli eleman sayısı ve şu andaki duruma göre arz edilen eleman sayısı göz önüne alındığında, eleman açığı olan tek sağlık mesleği alanıdır. Meslek görev tanımına göre ergoterapistler özerk olarak çalışabilmektedirler.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 20 öğrenci kabul edecektir. Ergoterapi eğitiminin temel gereklerinin, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin güçlü, zengin ve tecrübeli akademik alt yapısıyla harmanlandığı Bölümümüz ’de hedefimiz 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda çağdaş, bilgili, öz değerlerine bağlı, gelişmelere açık ve işini severek yapabilen ergoterapistler yetiştirmektir.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”