BEZMİALEM VALİDE SULTAN’IN HAYATI

Bezmialem Valide Sultan’ın doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklara göre saraya cariye olarak gelen bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır. Bezmialem Valide Sultan, tek çocuğu Abdülmecid 16 yaşında tahta çıkınca Valide Sultan Hazretleri ve Mehd-i Ulyâ-yı Saltanat unvanlarını almıştır. Bezmialem Valide Sultan, Tanzimat döneminde genç yaşta tahta çıkan oğlu Abdülmecid’e destek olmuştur. Ayrıca dört torunu; V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahideddin’in padişah olmaları nedeniyle, son dönem Osmanlı sarayının en saygıdeğer valide sultanı kabul edilmiştir.


Yaşamı boyunca halktan büyük saygı ve sevgi gören Bezmialem Valide Sultan, akıllı, onurlu, hayır ve iyilik düşkünü, yoksullara yardımı iş edinmiş bir anne, ince ve duygulu bir kadın olarak tanınmıştır. Padişahlığı sırasında oğlunun kendisine tahsis etmiş olduğu maaş ve diğer gelirleri yoksullar için hayır işleri yolunda harcamayı tercih etmiştir. Osmanlı Devleti’nin çeşitli yerlerinde pek çok hayır eseri ve vakıf meydana getirmiş, bunlara gelir getiren emlak bırakmıştır. Kurmuş olduğu vakıfları 1840-1851 yılları arasında tanzim ettirdiği 14 vakfiyede tespit ve tescil ettirmiştir. Bu eserlerin başlıcaları; cami, hamam ve çeşmesiyle birlikte Gureba Hastanesi, Dolmabahçe Camii, Valide Köprüsü/Galata Köprüsü, Yıldız’da Dilküşâ Kasrı, Valide Mektebi/İstanbul Kız Lisesi/Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve çeşitli semtlerde yedi sıbyan mektebi, üç namazgâh, 16 çeşmedir. 2 Mayıs 1853 Pazartesi gecesi vefat eden Bezmialem Valide Sultan, II. Mahmud türbesinde yatmaktadır.


GUREBA-İ MÜSLİMİN HASTANESİ’NİN YAPIMI, TARİHİ VE BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ’NE DÖNÜŞÜMÜ

Bezmiâlem Valide Sultan bir gün sokakta bir hasta ile karşılaşır. Hastaneye yatırılması gereken hastaya Cerrahbaşı Halil Efendi’nin hastane bulmakta zorlanması Valide Sultan’ı etkilemiş ve yoksullar için bir hastane yaptırmaya karar vermiştir. Bezmialem Valide Sultan oğlu Sultan Abdülmecid’ten izin aldıktan sonra 1845 (hicri 1261) yılında Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi’ni yaptırmıştır.

Hastane ilk açıldığında 201 yatak sayısına sahipti. 1892 yılına kadar bölüm ayrımı yapılmamıştı. 1892 yılında ilk defa göz ve cerrahi şubeleri kurulmuştur. 1900 yılında ülkemizde hiç tanınmayan masaj şubesi hastanede kurulmuştur. 1905’te kulak şubesi, 1909’da ilk laboratuvar ve Deri-Frengi şubesi kurulmuştur. Hastaneye ilk kütüphane 1912 yılında yapılmıştır. 1913’te Çocuk Hastalıkları şubesi ve Röntgen odası, 1915 te Ortopedi Şubesi, 1918 yılında da Üroloji Şubesi kurulmuştur.


1926 yılında hastane Sıhhat Vekaletine devredilmiş ve büyük bir tadilata başlanmıştır. Yine aynı yıl hastanede toplam 9149 hasta tedavi edilmiştir. Bunların 3088’i göz, 2052’si dahiliye, 1460’ı kulak, 1186’sı Deri ve Frengi, 658’i röntgen, 527’si üroloji 228’i ise cerrahi olarak gerçekleşmiştir. Toplam 784 ameliyat yapılmıştır.

1956 yılına kadar Sağlık Bakanlığına bağlı olan hastane, aynı yıl tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne intikal etmiştir.1933 yılında İstanbul Darülfünu’nun lağvedilmesiyle yeni bir üniversite kurulmuş bu üniversitenin üç kliniği de üniversitede kalmıştır. 1957’de Cildiye Polikliniği, 1958’de Anesteziyoloji Servisi ve Hayati Kimya Laboratuvarı, 1961’de Kadın Hastalıkları Polikliniği açılmıştır.1965 yılında yatak sayısı 300 çıkarılarak camiinin arkasındaki alana da öğrenim için amfi yaptırılmıştır. 1962 yılında hastaneye ait Çapa Kliniklerinin üniversiteye devredilmesi yoluna gidilmiştir. 21.02.1966 tarihli tapu senedi ile Çapa Klinikleri İstanbul Üniversitesi’ne devredilmiştir. Gureba Hastanesi bölümleri İstanbul Tıp Fakültesine devredildikten sonra Vakıflar İdaresi yeni bir hastane inşa edilmesi kararı almış ve 1969 yılında şimdiki mevcut hastanenin temelleri atılmıştır. Hastane 1987 yılında çoğunluğu bitmiş bir hale gelmiştir ve 1992 yılında tamamen hizmete açılmıştır. 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek 124.maddesiyle, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı, Abdülhamit Sani Vakfı ve Silahtar Abdullah Ağa mazbut vakıfları adına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bezmialem Vakıf Üniversitesi kurulmuştur. Anılan vakıflara ait tüm menkul ve gayrimenkullerin intifa hakkı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne verilmiştir. Dolayısıyla Valide Sultan vakfına ait olan Vakıf Gureba Hastanesi tüm eklentileriyle birlikte 25 Ekim 2010 tarihinde üniversiteye devrolarak ''Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'' ismini almıştır.


Devir sonrası kurulan Üniversitemiz şu anda Fatih’teki ana yerleşkemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller bölümünün bulunduğu Sultangazi İlhan Varank Yerleşkemiz ve Eyüp’te Sağlık Bilimleri Fakültemizin bulunduğu Eyüp Sultan Yerleşkemiz ile hizmet vermektedir.

Üniversitemizde Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık bölümlerinin yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi altında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi bölümleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Sağlık Bilimleri, Adli Tıp ve Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitülerimiz yer almaktadır. Üniversitemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun altında ise Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Anestezi Programı, Eczane Hizmetleri Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Radyoterapi Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Ortopedik Protez ve Ortez Programı, Optisyenlik Programı, Elektronörofizyoloji Programı yer almaktadır.


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; verdiği sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak tıbbi biyokimyadan, mikrobiyolojinin alt disiplinlerine ve genetik laboratuvarlarından patolojiye tıbbi klinik laboratuvar hizmetlerini hasta hizmetlerinin tamamlayıcı unsuru olarak sunmaktadır. Buna ek olarak, ilklerin sağlık üniversitesi olmanın yüklediği sorumluluğun gereği, sağlığın bütün alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Fatih yerleşkemizde, temel tıp bilimleri arasında olan histoloji, fizyoloji, tıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, temel eczacılık laboratuvarlarında halen TÜBİTAK ve BAP destekli pek çok araştırma projemiz yürütülmekte; bu laboratuvarlarda pek çok araştırmacı öğretim üyemiz, araştırma görevlimiz ve teknik personelimiz görev almaktadır. Bunlara ilaveten Üniversitemiz; tıp ve biyoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak üzere Beykoz’da “Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü”nü kurmuştur.


Üniversitemizde, 2014 yılında dağılmaya yüz tutmuş ailelere çare olacağını umarak 150 saati uygulamalı olmak üzere 450 saatlik “Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi” vermeye başladık.

Yoğun ilgi sebebiyle altı ayda bir tekrarlanan bu eğitimle 100’ü aşkın danışman yetiştirdik. Yine Türkiye’de ilk kez teorik ve pratik eğitimlerle ilkyardımdan yatalak hasta bakımına kadar, tamamen ücretsiz, “Hastane Gönüllüleri Eğitimi” veriyoruz. Ayrıca, Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü altında geçtiğimiz yıl kurulan “Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü” ve “Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübü” Türkiye’deki üniversiteler bazında bu faaliyet alanlarında kurulan ilk kulüplerdir. Tüm bunların yanı sıra Üniversitemiz, dünyada ilk paratiroit doku transplantasyonu gerçekleştirmiştir ve Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı Paratiroit Doku Transplantasyon Ünitesini kurmuştur. Üniversitemizde Obezite Cerrahisi konusunda da çok başarılı gelişmelere imza atıldı. Ayrıca Türkiye’nin YÖK onaylı ilk Fitoterapi Uygulama Araştırma Merkezi üniversitemizde açıldı. Merkezimiz, yaptığı çalışmalar kapsamında Türkiye’nin ilaç, kozmetik ve gıda sanayilerinin hammaddede dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Kurumumuzda, beyin tümörlerini cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi eden Gamma Knife Ünitesi de hizmete girdi. Tomotherapy Merkezimiz, Onkoloji Merkezimiz, Böbrek Nakli Merkezimiz ve Diyaliz Ünitemiz açılarak hizmetlerine başladı.


Oxford’dan ülkemize dönen hocalarımızla birlikte yeni bir anlayışla “Çocuk Psikiyatrisi” bölümü çalışmalarına başladı. Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttırmak için Palyatif Bakım Merkezimiz faaliyete geçti. Spor Hekimliği Polikliniği hizmetimiz başladı ve Sporcu Merkezimizin açılış hazırlıkları halen sürmekte. Toplumun genel ilkyardım bilgisini arttırmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ruhsatlı “İlkyardım Eğitim Merkezi” ile sağlık profesyonellerine yönelik “İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi”ni kurduk. Üniversitemizde bulunan Deney Hayvanları Merkezi ile deney hayvanlarının üretim ve bakımını sağlayarak donanımlı laboratuvarlarda bilimsel ve eğitim amaçlı kullanılmasını sağlamaktayız. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde laboratuvarımızda 54 adet proje tamamlanmıştır. 2016 yılında ise aktif olarak devam etmekte olan 20 adet projemiz vardır. 10 üniversite ve 10 hastane ile proje bazlı çalışmalar yürüten laboratuvarımız immünizasyon, tümör ve diş hekimliği gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemiz ayrıca kurduğu Bilimsel Araştırma Birimleri Projesi (BAP) ile insanlığa yararlı olacak her türlü bilimsel projeyi desteklemektedir. Bu anlamda üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana 405 projeyi kabul ederek üretilen bilimsel projelere katkıda bulunmuştur.

Üniversitemizde öğrencilerimizin spora ilgi duyması, spor yapmaya teşvik edilmesi ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması, boş zamanlarını değerlendirmesi için tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahası, masa tenisi alanı ve yürüyüş alanı bulunmaktadır. Fatih’teki ana yerleşkemizde ayrıca 2 tane kafeterya, 3 restoran bulunmaktadır. Birçok alanda spor kursları açan üniversitemiz her yıl üniversiteler arası ve üniversite içi spor müsabakalarında da yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra Doğa Sporları, Dalış Ve Havacılık Kulübü ve Kültür Sanat ve Edebiyat Kulübü gibi öğrenci kulüplerimizle Türkiye’nin birçok noktasına gezi düzenliyoruz ve öğrencilerimizin dersten arda kalan zamanlarda eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyoruz. Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu bir diğer olanak ise online kütüphane sistemimizdir. 10 binden fazla e-kitap, 30 binden fazla e-dergi ve 8 binden fazla kitabın bulunduğu online kütüphanemiz öğrencilerimizin araştırma ihtiyacını karşılamaktadır.


Gerçek bir vakıf üniversitesi olan ve kâr amacı gütmeyen Bezmiâlem gerek ilk girişte gerekse ilerleyen yıllarda gösterilen başarıyı ödüllendirmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimize başarılarına göre çeşitli oranlarda burs imkânı tanıyoruz. ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üstün başarı gösteren ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler “Derece Bursu” temin ediyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin akademik başarılarına bakarak belirlenen kurallar çerçevesinde “Akademik Başarı Bursu” da veriyoruz.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”